การดำเนินงาน

ใช้หลักการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี โดยใช้พลังสามประสานคือส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ หน่วยงานในสังกั…
Read More

วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 3.2 …
Read More

การดำเนินงาน

ใช้หลักการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี โดยใช้พลังสามประสานคือส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ หน่วยงานในสังกั…
Read More

วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 3.2 …
Read More

การดำเนินงาน

ใช้หลักการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี โดยใช้พลังสามประสานคือส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ หน่วยงานในสังกั…
Read More

วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 3.2 …
Read More

การดำเนินงาน

ใช้หลักการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี โดยใช้พลังสามประสานคือส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ หน่วยงานในสังกั…
Read More

วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 3.2 …
Read More
Rob Gronkowski Jersey